XÚC TIỂN THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Định, tiền thân là Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Bình Định thuộc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 100/2003/QĐ-UB, ngày 27/5/2003của UBND tỉnh Bình Định.

 

Ngày 05/01/2005, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 02/2005/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch trên cơ sở tổ chức lại bộ máy của Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Bình Định.

 

Ngày 22/06/2006, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến Thương mại trên cơ sở Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh về việc đổi tên Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Thương mại; Và căn cứ Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 22/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại.

 

Để phù hợp cơ cấu tổ chức mới, ngày 19/6/2009,UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1448/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, trên cơ sở Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnhBình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

 

2. Tên cơ quan
    + Tiếng Việt: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Định
    + Tiếng Anh:  Binh Dinh Trade Promotion Center
    + Tên viết tắt: BDTPC


3. Thông tin liên hệ
    + Địa chỉ: Số 93 Phan Bội Châu,  TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
    + Điện thoại: 0256.352 3602 * 0256.352 2280
    + Fax: 0256.352 4710
    + Email: ttxttmbd@gmail.com, ttxttm@sct.binhdinh.gov.vn.

 

Lên đầu trang