XÚC TIỂN THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ
 
I. Chức năng và Nhiệm vụ Trung tâm Xúc tiến Thương mại:
   A. Chức Năng:
 
   Tham mưu Giám đốc Sở Công Thương tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trên các lĩnh vực:
   1. Xúc tiến thương mại, mời gọi nguồn vốn đầu tư thương mại, hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở thương mại;
   2. Hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu;
   3. Thực hiện việc hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh;
   4. Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại ngắn hạn, dài hạn
 
  B. Nhiệm vụ:
 
  1. Phối hợp tổ chức và tham gia hội chợ triển lãm thương mại, hội thảo; các hình thức khuyến mại; quảng cáo, trưng bày sản phẩm; tổ chức đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường; các lớp tập huấn đào tạo, tập huấn về xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tổ chức môi giới cho bên cung ứng và khách hàng tiếp xúc để hình thành các quan hệ thương mại qua hình thức giới thiệu, tổ chức gặp gỡ tham quan, chào hàng.
  2. Thực hiện quảng bá thương mại địa phương trên Website Trung tâm; thực hiện chương trình cung cấp thông tin thương mại đến doanh nghiệp và địa bàn nông thôn.
  3. Nghiên cứu và phát triển thị trường xuất khẩu; tập trung các thị trường mục tiêu trong từng giai đoạn, đề ra các giải pháp xúc tiến thương mại; nghiên cứu mặt hàng, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của Bình Định đồng thời phối hợp với các hiệp hội ngành hàng nghiên cứu đề xuất các chính sách, biện pháp, các khuyến cáo thị trường, chính sách của các nước đối tác. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng, quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm.
  4. Quản lý Trung tâm hội chợ triển lãm; tổ chức phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Định (bao gồm cả xuất khẩu và nội địa); tổ chức quản lý khu hội chợ triển lãm thành một địa điểm cung ứng các dịch vụ cho các doanh nghiệp hội chợ, tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm, qua đó tạo các khoản thu ngân sách.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Định./.
 
II. Chức năng và Nhiệm vụ các Phòng:
 
 1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổng hợp
 
 Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:
- Tham mưu, đề xuất việc thực hiện quản lý, sử dụng, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, các chính sách, chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ,... đối với công chức viên chức thuộc Trung tâm. Thực hiện công tác pháp chế, kiểm tra trong nội bộ, cải cách hành chính, đánh giá công vụ của đơn vị;
- Thực hiện quản lý, quản trị Trung tâm Triển Lãm như: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản sử dụng trong cơ quan, quản lý tài chính - tài sản trong cơ quan, đảm bảo kinh phí và thanh quyết toán kinh phí được cấp đúng theo chế độ quy định của pháp luật,...
- Phối hợp với phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Sở Công Thương và các đơn vị liên quan,…;
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm;
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về xúc tiến thương mại, thương mại, dịch vụ, quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 
2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ
 
Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:
-   Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến hội chợ triển lãm trong và ngoài nước;
-   Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến quảng cáo, trưng bày sản phẩm, sự kiện mang tính lễ hội trong tỉnh liên quan đến xúc tiến thương mại;
-   Tham mưu, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện các hoạt động liên quan đến hội chợ triển lãm trong và ngoài nước;
- Tham mưu, đề xuất và thực hiện việc mua sắm, thanh lý trang bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ cho hội chợ triển lãm.
- Hỗ trợ các Hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. Tham mưu, đề xuất các giải pháp xúc tiến xuất khẩu mặt hàng các sản phẩm chủ lực của tỉnh;
- Tổ chức môi giới cho bên cung ứng và khách hàng tiếp xúc để hình thành các quan hệ thương mại qua hình thức giới thiệu các bên, tổ chức gặp gỡ tham quan, chào hàng,... 
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp xúc tiến phát triển thị trường thương mại trọng tâm;
- Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến khảo sát thị trường trong và ngoài nước;
- Thực hiện cung cấp các thông tin thương mại đến doanh nghiệp và đến địa bàn nông thôn;
- Thực hiện quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên ngành đồ gỗ Bình Định và website của Trung tâm Xúc tiến thương mại. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học xây dựng hệ thống cơ sở thông tin xúc tiến thương mại, số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ được giao;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng về thương mại điện tử và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công./.
Lên đầu trang